Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης όπως: α) Κατεδάφιση κατασκευών (εξαιρείται η κατεδάφιση χαρακτηρισμένων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών ή κτιρίων). β) Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις, γηπέδων/ οικοπέδων,  μεγαλύτερες των ογδόντα εκατοστών..