Τα 35 έργα του «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Έπειτα από τις εκκρεμότητες που εντοπίστηκαν σε 35 αποφάσεις υπαγωγής ιδιοκτητών ακινήτων κατά το στάδιο της οικονομικής πιστοποίησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αποφάσισε τη διενέργεια επιθεώρησης των πράξεων:

«Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με MIS 352492
«Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Αττικής» με MIS 352494
«Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με MIS 352483
«Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Στερεάς» με MIS 352491

Αντικείμενο της επιτόπιας Επιθεώρησης είναι η επιβεβαίωση της τήρησης επιλεξιμότητας των δαπανών όπως αποτυπώνονται στον οδηγό εφαρμογής και στην αντίστοιχη για κάθε περίπτωση απόφαση υπαγωγής των τριανταπέντε ωφελούμενων στο πρόγραμμα.