Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ

Ποιοι εντάσσονται  στο πρόγραμμα ;

Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο φυσικά πρόσωπα .

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης που παρέχει το νέο πρόγραμμα ;

Το νέο πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα χορήγησης επιδοτήσεων που θα αγγίξουν ακόμη και το 70% του συνολικού κόστους επένδυσης καθώς και άτοκα δάνεια σε νοικοκυριά για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους. Το ακριβές ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος  σύμφωνα με το πίνακα 2.2.1 του οδηγού εφαρμογής.

 

 

Ποιες είναι οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ;

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
Υφίσταται νόμιμα.
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 

 

 

Ποιες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες ;

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν είναι:

 
{Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων),δηλαδή να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα 2.2.1 ,να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες}

 

 

 

 

Μέχρι πόσα χρήματα είναι ο προϋπολογισμός των εργασιών ;

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τ.μ. με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Πως κάνω αίτηση και τι σημαίνει first infirst out ;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από τις 28 Φεβρουαρίου και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος http://exoikonomisi.ypen.gr. Οι αιτήσεις υπάγονται σε βάση άμεσης αξιολόγησης ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της  κάθε  αίτησης στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in – first out),τους διαθέσιμους πόρους και το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη δανείου. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του προγράμματος.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια.

Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής ;

Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους λογαριασμούς των προμηθευτών / αναδόχων. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μίας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο.

 

Αν έχω δικά μου κεφάλαια μπορώ να καλύψω την συμμετοχή μου χωρίς δανεισμό ;

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καλύψει υπόλοιπο ποσό πέραν του επιδοτούμενου βάσει του πίνακα 2.2.1 με ίδια κεφάλαια καθώς και στην περίπτωση που το ποσό του δανείου είναι μικρότερο από το ποσό της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής. Στην περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μόνο με ίδια κεφάλαια δεν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής επιχορήγησης από το πρόγραμμα.

 

 

Ο ενεργειακός επιθεωρητής γιατί χρειάζεται ;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή , ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο ΠΕΑ. Όλες οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα προκύψουν από την επιθεώρηση, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Πως ξεκινάω την προετοιμασία του φακέλου ;

  • Εξασφαλίζω τους κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει σχετική τροποποίηση στοιχείων.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων
  • Απευθύνομαι σε εξειδικευμένο σύμβουλο / μελετητή

 

Πληροφορίες

Μαντζιούτας Β. Ιωάννης

Σύμβουλος-Ενεργειακός Επιθεωρητής

Αριθμός Μητρώου 12259

Διεύθυνση :Ζηνοπούλου 1Γ, Καρπενήσι ,36100

Σταθερό Τηλέφωνο:2237301904

Κινητό Τηλέφωνο:6936912806

e-mail:info@mantzioutas.gr

web:www.mantzioutas.gr