Άδεια Δόμησης

Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης όπως:

α) Κατεδάφιση κατασκευών (εξαιρείται η κατεδάφιση χαρακτηρισμένων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών ή κτιρίων).

β) Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις, γηπέδων/ οικοπέδων,  μεγαλύτερες των ογδόντα εκατοστών (0,80 μ).

γ) Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων και των παραρτημάτων τους.

δ) Τροποποίηση των όψεων του κτιρίου

ε) Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχονται αλλαγές προς το δυσμενέστερο σε διάγραμμα δόμησης, φορτίων σχεδιασμού και κεντρικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

στ) Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης (εξαιρούνται οι εργασίες που καλύπτονται είτε με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας είτε με την Έγγραφη Ενημέρωση προ 48ωρών)

ζ) Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν καλύπτονται με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

η) Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

δ) Κατασκευή πισίνας (εκτός και εάν πρόκειται για τοποθέτηση πισίνας μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50,00) τετραγωνικών μέτρων που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και εκσκαφές – επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο. Στη περίπτωση αυτή το ύψος όλων των κατασκευών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη του εδάφους και θα πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας).