Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης όπως: α) Κατεδάφιση κατασκευών (εξαιρείται η κατεδάφιση χαρακτηρισμένων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών ή κτιρίων). β) Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις, γηπέδων/ οικοπέδων,  μεγαλύτερες των ογδόντα εκατοστών (0,80 μ). γ) Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων και των παραρτημάτων τους. δ) Τροποποίηση των όψεων του κτιρίου ε) Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση...