Έπειτα από τις εκκρεμότητες που εντοπίστηκαν σε 35 αποφάσεις υπαγωγής ιδιοκτητών ακινήτων κατά το στάδιο της οικονομικής πιστοποίησης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αποφάσισε τη διενέργεια επιθεώρησης των πράξεων: «Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με MIS 352492 «Πρόγραμμα ενίσχυσης...